Om oss

Lövgrens Riv & Schakt är ett komplett företag inom rivning, transport och anläggning.

Företaget startades som egen firma av Jörgen Lövgren redan 1993 och är sedan 1999 ett aktiebolag med en inarbetad profil och stor erfarenhet och kapcitet inom anläggningsbranchen.

Lövgrens Riv och Schakt började i en liten skala och har expanderat under åren då marknaden har funnit företaget. Vi började med rivning och sedan tillkom transport och även anläggning. I dagsläget är vi ca 12 som arbetar och den största delen av vår verksamhet är inom anläggning.

Våra uppdrag är allt från att riva villor, skolor och på raffinaderier till att bygga lekplatser på både kommunala och privata dagis och skolor.

Vi har nära samarbete med Byggportalen, där vi valt kompetenta och kompletterande företag inom hela byggbrachen. Detta gör oss till ett självklart och tryggt val.

sdfsdf

Tillstånd & Utbildningar

Hos oss har de flesta behörighet att köra diverse entreprenadmaskiner, motorsågskort, arbete på väg, heta arbeten, besiktning, behörighet för lekställningar.

Vi är också utbildade inom BAS-U & BAS-P.

Vi är certifierande i ledningssystemet FR2000 inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande.

Verksamhetspolicy

Vi erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljövänliga byggarbeten inom storgöteborg med omnejd.

Genom hög kvalitet och god tillgänglighet, skall det resultera i nöjda återkommande kunder, som i sin tur rekommenderar oss för andra potentiella kunder.

För att styra verksamheten mot en hållbar tillväxt, är lönsamhet, kundfokus, miljömedvetenhet, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar för oss.

Alla yrkesarbetare är aktivt delaktiga i vårt kvalitets- och miljöarbete och ska i sitt dagliga arbete se till att ständiga förbättringar skapas och genomförs.

Vi ska följa alla de lagar, förordningar och föreskrifter och övriga krav som gäller för vår verksamhet samt förhindra och förebygga miljöskador.

Det är vårt mål, att genom en effektiv kvalitets-och miljöstyrning i alla faser, att säkerställa att våra tjänster utförs på ett säkert och tillfredsställande sätt.

Vår verksamhet skall ständigt förbättras och utvecklas med ambitionen att alltid möta våra kunders- och samarbetspartners krav i samklang med gällande lagstiftning.

Vår personal och våra samarbetspartners / UE är våra viktigaste resurser. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

Mångfalds- och Jämställdhetspolicy

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång. Som ett företag i utveckling vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare.

Med mångfald menar vi den olikhet som gör oss alla unika. Detta innefattar synbara skillnader så som ålder, kön, etnisk tillhörighet och fysiska förutsättningar samt underliggande skillnader såsom religion, trosuppfattning, sätt att tänka och agera. Inom vårt företag ska vi behandla alla människor med respekt och värdighet.

Vi därför fast beslutna att:

 • Aktivt verka för att såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.
 • Med det menar vi att ta hänsyn till att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska beredas lika möjligheter/förutsättningar avseende arbetstider, bekvämlighetsinrättningar, språkbruk, tunga/finmotoriska arbetsuppgifter.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Med det menar vi att underlätta för föräldrar genom att t ex möjliggöra nyttjande av flexibla arbetstider och förlägga möten under ordinarie arbetstid.
 • Förebygga och förhindra trakasserier.
 • Med det menar vi att motverka handlingar som avser ovälkommet uppträdande och som kan uppfattas kränkande av medarbetarens integritet.
 • Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder.
 • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
 • Med det menar vi att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska beredas lika möjlighet till utveckling inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.
 • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter.
 • Med det menar vi att åstadkomma en jämnare fördelning av kvinnor och män i skilda typer av arbeten och positioner samt att alltid verka för att lediga arbeten i så stor ut sträckning som möjligt söks av och erbjuds både kvinnor och män
 • Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.
 • Med det menar vi att säkerställa att ingen medarbetare lönediskrimineras.

Miljöpolicy

Vi vill åstadkomma bästa arbetsinsats med lägsta möjliga miljöpåverkan.

För att uppnå målet ska vi sträva efter:

 • Minska vårt behov av fossila bränslen
 • Köpa in miljömärkta varor och därmed påverka våra leverantörer i en miljöanpassad riktning
 • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer miljöfarligt avfall på ett säkert sätt
 • Arbeta för att vårt miljöarbete ständigt ska förbättras
 • Effektivisera transporter

GDPR-policy

För oss är det viktigt att personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 • Vi informerar de som behöver registreras om hur och när vi samlar in personuppgifter
 • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter

Miljömål

Avfallshantering 95%

På mindre jobb, genomförs källsortering genom att medarbetaren kör sorterade restprodukter själva till återvinningsstation. Blandat avfall sorteras på återvinningsstation.

På större jobb, är vi underställda upprättad miljöplan. Projektledare bedömer respektive arbetsplats under året och gör en total bedömning för året.

Arbetsmiljömål

Inga tillbud eller olyckor (som borde kunnat observerats vid skyddsrond) på våra arbetsplatser

Lövgrens riv och schakt strävar för att skapa en så säker och trivsam arbetsmiljö som möjligt.

För att kunna uppnå detta mål genomförs det regelbundna skyddsronder.

Till vår hjälp använder vi Bygghälsans ”Checklistor för skyddsronder”.

Vid anmärkningar skall åtgärder vidtas omgående.

Sammanställning och utvärdering av dessa utförs vid våra månadsmöten.

Arbetsmiljöpolicy

Syftet och målet med vårt arbetsmiljöarbete är att på ett strukturerat och planlagt sätt eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga belastningsskador till gagn för både den enskilde och företaget.

Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som i förhållningssätt.

Riskbedömning genomförs för alla projekt. Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandskyddsronder samt årlig uppföljning och redovisning av bland annat tillbud/olycksfall.

En gång per år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder.

Företaget arbetar för en drog och alkoholfri arbetsmiljö.

All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. VD och projektledare har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.

Kunder och samarbetspartners

Kontakta oss

Natevägen 4
44557 Surte

<info på lovgrens. net> (på=@)
www.lovgrens.net